Gratis verzending vanaf 65 euro
Wekelijks vers gebrande bonen
Persoonlijke kwaliteitscontrole
Gratis verzending vanaf 65 euro
Persoonlijke kwaliteitscontrole

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Miss MOrrison

Email: contact@missmorrison.nl
Website: www.missmorrison.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Miss Morrison: Morrison Roastery BV, gevestigd te Staphorst, KVK-nummer:
 2. Klant: degene met wie Miss Morrison een overeenkomst is aangegaan. Deze Algemene Voorwaarde is van toepassing op particuliere en zakelijke klanten.  
 3. Partijen: Miss Morrison en Klant samen. 
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Miss Morrison. 
 2. Miss Morrison en de klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Miss Morrison en de klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden aan de klant of van anderen uitdrukkelijk uit, 
 4. Als Miss Morrison afspraken maakt nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat onze afspraak voor op de betreffende bepaling.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Miss Morrison hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Miss Morrison mag prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Miss Morrison niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbiedingen of het tot stand komen van de overeenkomst , kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Artikel 4 – Monsters en modellen

 1. Wanneer de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. 

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijnen

 1. Miss Morrison mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De klant moet een betaling achteraf binnen 8 dagen na levering hebben voldaan, als deze niet vooraf voldaan is. 
 3. De betalingstermijnen die Miss Morrison hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de kant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Miss Morrison aan de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Miss Morrison mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van diensten of producten. 
 5. De klant rekent producten direct af in de winkel

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de klant in verzuim is, mag Miss Morrison het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten. 
 2. Miss Morrison maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de klant.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Miss Morrison, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 4. De klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van producten in lid 3.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
  • het product is gebruikt
  • het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals een gebruikt artikel
  • de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet haat afnemen

De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar contact@missmorrison.nl, eventueel met behulp van het herroepingsrecht dat beschikbaar is op de website van Miss Morrison, www.missmorrison.nl

 1. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Miss Morrison, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Bij een bestelling boven een bepaald bedrag, wordt het product of de bestelde producten gratis verzonden en vallen de bezorgkosten voor rekening van Miss Morrison. Kijk voor de actuele prijzen van verzending en gratis verzending op Verzenden & Betalen (link toevoegen). Het bedrag voor verzending bedraagt: €6,95

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de klant de kosten daarvoor. 

Artikel 10 – Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht op nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. 

Artikel 11 – Retentierecht

 1. Miss Morrison kan gebruik maken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant bij zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen van Miss Morrison heeft betaald, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de klant nog geld moet betalen aan Miss Morrison.
 3. Miss Morrison is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht. 

Artikel 12 – Verrekening

 1. Tenzij de klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Miss Morrison te verrekenen met een vordering op Miss Morrison.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Miss Morrison blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant alle openstaande facturen van Miss Morrison met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Miss Morrison gebruik maken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 
 4. Wanneer Miss Morrison gebruikmaakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Miss Morrison van de klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen. 

Artikel 14 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Miss Morrison, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Miss Morrison zijn verplichtingen opschorten tot de klant betaalt. 
 5. Bij de late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de klant een verlate levering niet aan Miss Morrison kan tegenwerpen.

Artikel 15 – Levertijd

 1. De levertijden van Miss Morrison zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de klant hier geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 
 2. De levertijd gaat in wanneer de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Miss Morrison
 3. De klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Miss Morrison later levert dan is afgesproken of wanneer Miss Morrison niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de klant en Miss Morrison iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 16 – Feitelijke levering

 1. De klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd plaats kan vinden.

Artikel 17 – Transportkosten

 1. De klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de klant en Miss Morrison schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

Artikel 18 – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de klant dit niet, dan kan hij Miss Morrison niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. 
 2. Wanneer de klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Miss Morrison. Doet de klant dit niet, dan kan hij Miss Morrison niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade. 

Artikel 19 – Bewaring

 1. Wanneer de klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant. 

Artikel 20 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal
 2. De garantie geldt niet:
  1. in het geval van normale slijtage
  2. voor schade ontstaan door ongevallen
  3. voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
  4. voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant
  5. wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijke worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. 

Artikel 21 – Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Miss Morrison tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Miss Morrison geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 22 – Bereidingswijze & Workshops

 1. De koffie van Miss Morrison komt alleen door de juiste bereidingswijze ten volste tot haar recht. Om deze bereidingswijze aan haar klanten bij te brengen, geeft Miss Morrison regelmatig workshops waar zowel horecabedrijven die de koffie schenken aan deel kunnen nemen, als particulieren.
 2. Voor de bedrijven die bedrijfsmatig de koffie van Miss Morrison serveren, vindt Miss Morrison het extra belangrijk dat de koffie met de juiste bereidingswijze wordt geserveerd. Speciaal voor het personeel dat de koffie bereidt, verzorgt Miss Morrison daarom regelmatig koffie workshops.
 3. Op het moment dat Miss Morrison constateert dat de koffie die op bedrijfsmatige manier wordt geserveerd, niet op de juiste wijze wordt bereid waardoor ernstig afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de koffie en dus de naam van Miss Morrison kan worden geschaad, behoudt Miss Morrison zich het recht voor de voorraad koffie van de zakelijke klant terug te nemen en de samenwerking te beëindigen. Voor de onaangetaste en verzegelde producten die opnieuw kunnen worden verkocht, ontvangt de klant de prijs die ervoor is betaald. Of de producten opnieuw kunnen worden verkocht, staat ter beoordeling van Miss Morrison.
 4. Aanmeldingen voor workshops kunnen overeenkomstig artikel 3 niet kosteloos worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 22 – Klachten

 1. De klant moet een door Miss Morrison geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan wat de klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de klant Miss Morrison daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 week na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Miss Morrison hierop gepast kan reageren. 
 4. De klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de klant en Miss Morrison. 
 5. Wanneer de klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de klant niet eisen dat Miss Morrison andere werkzaamheden gaat verrichten dan afgesproken. 

Artikel 23 – Ingebrekestelling

 1. De klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Miss Morrison
 2. De klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Miss Morrison ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 24 – Aansprakelijkheid klant

 1. Wanneer Miss Morrison een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid Miss Morrison

 1. Miss Morrison is alleen aansprakelijk voor schade die de klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Miss Morrison aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Miss Morrison is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden. 
 4. Wanneer Miss Morrison aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering afgesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 26 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Miss Morrison vervalt binnen 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde artikel 6:89 BW. 

Artikel 27 – Ontbinding

 1. De klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Miss Morrison toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen de ontbinding niet rechtvaardigen vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Miss Morrison nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Miss Morrison in verzuim is.
 3. Miss Morrison mag de overeenkomst met de klant ongedaan maken, wanneer de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Miss Morrison kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 28 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Miss Morrison door de klant niet aan Miss Morrison kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen
 • computervirussen
 • stakingen
 • overheidsmaatregelen
 • vervoersproblemen
 • slechte weersomstandigheden
 • werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Miss Morrison 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Miss Morrison kan nakomen. 
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de klant als Miss Morrison de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 3. Miss Morrison hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de klant te betalen, ook niet wanneer Miss Morrison hiervan voordeel heeft. 

Artikel 29 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de klant en Miss Morrison de overeenkomst aanpassen. Dit geldt niet voor producten die de klant heeft gekocht in een fysieke winkel.

Artikel 30 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Miss Morrison mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Miss Morrison altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Miss Morrison zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 31 – Overgang van rechten

 1. De klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Miss Morrison aan anderen overdragen zonder schriftelijk toestemming van Miss Morrison.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 32 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Miss Morrison bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had. 

Artikel 33 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de klant en Miss Morrison is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Miss Morrison is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de klant en Miss Morrison, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 23 januari 2024

Scroll naar boven

 

 

Gratis Thee!

Bij elke bestelling krijg je een gratis Miss Morrison verrassingsthee!

Wees er snel bij!