ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MISS MORRISON

Artikel 1 – toepasselijkheid

  • In dit document staan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze offertes, aanbiedingen, orderbevestigingen en op alle (andere) overeenkomsten die wij met elkaar sluiten. Als je eenmaal akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, zijn ze ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde of toekomstige (vervolg)opdrachten.
  • Als wij afspraken maken nadat jij akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden, en een van deze afspraken is strijdig met een bepaling uit de algemene voorwaarden, dan gaat onze afspraak voor op de betreffende bepaling.

Artikel 2 – totstandkoming

2.1       Alle aanbiedingen en offertes van Miss Morrison zijn vrijblijvend. Dat wil zeggen dat een aanbieding van Miss Morrison niet verplicht tot acceptatie van een bestelling of opdracht onder dezelfde voorwaarden van de aanbieding. Dat is alleen anders als er een termijn voor aanvaarding in het aanbod is genoemd. Als de klant binnen de gestelde termijn ingaat op het aanbod van Miss Morrison, is Miss Morrison in dat geval gehouden aan de voorwaarden uit de aanbieding.

2.3       De door Miss Morrison gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen. Daarna vervalt de offerte. Uiteraard staat het de klant vrij om Miss Morrison opnieuw te vragen een offerte uit te brengen.

2.4       Een samengestelde prijsopgave verplicht Miss Morrison niet tot het (slechts) verrichten van een gedeelte van de opdracht of bestelling tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; ook niet als het aanbod of het gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn is aanvaard door de klant.

2.5       Een wijziging in de bestelling of opdracht is alleen van kracht als de wijziging schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 – bestellingen & annulering

Bestellingen (per telefoon, mondeling, brief, fax of e-mail) kunnen niet kosteloos worden geannuleerd. Miss Morrison is gerechtigd het volledige bedrag te factureren.

Artikel 4 - betaling

4.1       De prijzen genoemd in aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij expliciet vermeld is dat de prijs inclusief btw is.

4.2       De facturen van Miss Morrison dienen zonder opschorting of verrekening binnen 8 dagen vanaf dagtekening te zijn voldaan. Alvast bedankt.

4.3       Het staat Miss Morrison vrij om een betaling van de klant toe te wijzen aan de oudste openstaande factuur en dus te verrekenen.

4.4       Als een particuliere klant niet op tijd de factuur van Miss Morrison voldoet, krijgt de klant een extra termijn om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. Als daarna de factuur nog steeds niet is betaald, is de klant wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen voor particuliere klanten maximaal 15% over openstaande bedragen tot EUR 2.500,-, 10% over de daaropvolgende EUR 2.500,- en 5% over de volgende EUR 5000,-. Deze kosten worden direct in rekening gebracht op het moment dat de tweede termijn is verstreken. Bij zakelijke klanten geldt dat de buitengerechtelijke incassokosten maximaal 20% bedragen over het openstaande bedrag.

4.5       Als er een of meerdere facturen onbetaald worden gelaten, staat het Miss Morrison vrij om haar werkzaamheden en bestellingen op te schorten totdat de openstaande facturen zijn voldaan. Voor schade als gevolg van die opschorting kan Miss Morrison niet worden aangesproken.

Artikel 5 – aansprakelijkheid

5.1       Miss Morrison is op geen enkele wijze aansprakelijk, op welke rechtsgrond dan ook, voor enige vorm van schade die ontstaat in, tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst. Behalve als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

5.2       Koffie is een natuurproduct. Schade als gevolg van de natuurlijke eigenschappen van (de productie van) koffie, zoals bijvoorbeeld schade aan de koffiemolen, kan niet op Miss Morrison worden verhaald.

5.3       Als de aansprakelijkheid van Miss Morrison komt vast te staan, is de hoogte van de dan verschuldigde schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Miss Morrison uitkeert in het voorkomende geval of, indien uitkering van de verzekeraar niet aan de orde is, tot maximaal de waarde van de overeenkomst waar de schade uit is voortgevloeid.

5.4       Miss Morrison is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder valt onder andere: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, imagoschade en schade door bedrijfsstagnatie. Ook doe je uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid je te beroepen op artikel 6:230 lid 2 BW.

5.5       Een aansprakelijkheidsstelling gericht aan Miss Morrison, schort jouw betalingsverplichting niet op. Oftewel, als jij Miss Morrison aansprakelijk stelt, blijf je gehouden je betalingsverplichtingen na te komen.

5.6       In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, is de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Miss Morrison en door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, één jaar. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt als Miss Morrison daarover niet binnen deze termijn schriftelijk in kennis is gesteld.

5.7       Miss Morrison wordt door jou gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst. Ook de kosten die Miss Morrison maakt door een dergelijke aanspraak van een derde, vallen onder deze vrijwaring.

Artikel 6 – ontbinding

Het staat Miss Morrison vrij om de overeenkomst per direct te ontbinden als er gerede twijfel bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen. Daar is sprake van als er surseance of faillissement is aangevraagd, beslag is gelegd ten laste van de klant, of als andere omstandigheden tot de gerede twijfel leiden. Hetgeen Miss Morrison ten tijde van de ontbinding al heeft geleverd of voldaan, valt niet onder de ongedaanmakingsverplichting. De vordering die Miss Morrison heeft op de klant is in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 Artikel 7 – bereidingswijze & workshops

7.1       De koffie van Miss Morrison komt alleen door de juiste bereidingswijze ten volste tot haar recht. Om deze bereidingswijze aan haar klanten bij te brengen, geeft Miss Morrison regelmatig workshops waar zowel horecabedrijven die de koffie schenken aan deel kunnen nemen, als particulieren.

7.2       Voor de bedrijven die bedrijfsmatig de koffie van Miss Morrison serveren, vindt Miss Morrison het extra belangrijk dat de koffie met de juiste bereidingswijze wordt geserveerd. Speciaal voor het personeel dat de koffie bereidt, verzorgt Miss Morrison daarom regelmatig koffie workshops.

7.3       Op het moment dat Miss Morrison constateert dat de koffie die op bedrijfsmatige manier wordt geserveerd, niet op de juiste wijze wordt bereid waardoor ernstig afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de koffie en dus de naam van Miss Morrison kan worden geschaad, behoudt Miss Morrison zich het recht voor de voorraad koffie van de zakelijke klant terug te nemen en de samenwerking te beëindigen. Voor de onaangetaste en verzegelde producten die opnieuw kunnen worden verkocht, ontvangt de klant de prijs die ervoor is betaald. Of de producten opnieuw kunnen worden verkocht, staat ter beoordeling van Miss Morrison.

7.4       Aanmeldingen voor workshops kunnen overeenkomstig artikel 3 niet kosteloos worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 8 – webshop  

8.1       Het herroepingsrecht is uitgesloten voor bestellingen via de webshop van Miss Morrison omdat koffie een versproduct is met een beperkte houdbaarheid.

8.2       De levertijd van de bestelling kan afwijken van de levertijd die is aangegeven op de website. Voor enige vorm van schade als gevolg van de levering buiten de aangegeven levertijd, is Miss Morrison niet aansprakelijk. Bel of e-mail vooral even van tevoren als de levertijd belangrijk is en als de bestelling haast heeft. Dan kunnen we duidelijke afspraken maken.

8.3       Overeenkomstig artikel 8.2 geldt dat als de (daadwerkelijke) beschikbaarheid van de producten afwijkt van de informatie op de website, de klant Miss Morrison niet voor schade als gevolg daarvan aansprakelijk kan stellen.

Artikel 9 – klachten

Klachten over de producten of diensten dienen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week na de levering van het product of dienst kenbaar te worden gemaakt. In dat geval neemt Miss Morrison contact met u op om de klacht af te handelen. Na het verstrijken van deze klachttermijn wordt de klant geacht akkoord te zijn met het geleverde en kan de klant geen beroep meer doen op een eventueel gebrek in de prestatie.

Artikel 10 – toepasselijk recht

10.1     Op onze rechtsverhouding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2     Geschillen met betrekking tot onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in Rotterdam worden voorgelegd.

dd. September 2017

Miss Morrison Koffiebranderij

Miss Morrison is dé koffiebranderij van Delft en Staphorst. De koffiebranderij is iedere zaterdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur in Delft en in Staphorst iedere donderdag van 15:00 tot 19:00 uur. Je vindt ons op de Voorstraat 7 in Delft en aan de Wethouder Ohmannstraat 6 in Staphorst, dus kom gerust eens langs voor een vers bakje koffie! Ook voor een koffie workshop of een barista workshop kun je zeker weten bij ons terecht, dus zien we je snel?